รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5090008
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  Development of Reseach Management System for Development of Research Quality in Songkhla Rajabhat University
หัวหน้าโครงการ : ภวิกา บุณยพิพัฒน์
ทีมวิจัย :
ภวิกา บุณยพิพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
พลพัฒน์ รวมเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติ ตันไทย
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิกุล สมจิตต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : เพื่อค้นหายุทธศาสตร์จุดเน้นการวิจัย และความเชี่ยวชาญที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยการ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งได้จากการ สำรวจงานวิจัยที่ผ่านมา สัมภาษณ์ ประชุมระดมสมองของอาจารย์ และบุคลากรภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย นำมาวิเคราะห์บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และความคาดหวังของภาคีในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

สถิติการเปิดชม : 426 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400