รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5090011
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบนพื้นฐานการวิจัยเชิงพื้นที่
  Master Plan development of Phetchaburi Rajabhat University on Area-based Collaborative Research
หัวหน้าโครงการ : ศรชัย เย็นเปรม
ทีมวิจัย :
ศรชัย เย็นเปรม
หัวหน้าโครงการ
สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาโรช เผือกบัวขาว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุบล สมทรง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทัศน์ นาคจั่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยยศ ธีระเดชพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สะอาด เข็มสีดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
รพีพรรณ เทียมเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา บุญส่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พจนารถ บัวเขียว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 13 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบนพื้นฐานการวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นสำหรับพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

สถิติการเปิดชม : 558 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400