รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120001
ชื่อโครงการ : การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น
  Process and factors affecting on quality on grounded peppers
หัวหน้าโครงการ : ปริญญา วงษา
ทีมวิจัย :
ปริญญา วงษา
หัวหน้าโครงการ
ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัญชลี เขื่อนเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. ปรับปรุงคุณภาพพริกป่นเพื่อการส่งออกโดยเน้นสีสวยและป้องกันการขึ้นรา 2. ศึกษาสภาวะการเก็บรักษาของพริกป่น
สถิติการเปิดชม : 3,231 ครั้ง
ชุดโครงการ : สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต (88 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3,241 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400