โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120051
ชื่อโครงการ : การผลิตและการตลาดโคเนือ้ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างประเทศไทยและลาว
  Production and marketing of beef cattle situated alongside of Thai and Lao northeast borders
หัวหน้าโครงการ : ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
ทีมวิจัย :
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
หัวหน้าโครงการ
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จริญญา สายหยุด
นักวิจัยร่วมโครงการ
Phanthavong Vongsamphanh
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ อุปสัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตโคเนื้อในระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามแนวชายแดนกับการผลิตโคเนื้อในระบบดั้งเดิม (หมายถึงการเลี้ยงโคเนื้อที่ไม่ได้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามแนวชายแดน) รวมทั้งความปลอดภัยของสินค้า (โคเนื้อมีชีวิต) ผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง

2. เพื่อศึกษาห่วงโซ่มูลค่าสำหรับการผลิตโคเนื้อ ตามแนวชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการผลิตโคเนื้อกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถิติการเปิดชม : 1,124 ครั้ง
ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 286 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th