โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120052
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิตและความทนทานต่อความร้อนของโคขาวลำพูน
  Relationship between Haemoglobin Phenotypes and Productivity and Heat Tolerance of Khaolamphun Cattle
หัวหน้าโครงการ : สุวิช บุญโปร่ง
ทีมวิจัย :
สุวิช บุญโปร่ง
หัวหน้าโครงการ
ชำนาญ ดงปาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาชนิดฟีโนไทป์และความถี่ของฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ในโคขาวลำพูน

2. เพื่อหาค่าเคมีโลหิตบางชนิด สำหรับใช้ทำนายสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายโคและฮอร์โมนบางชนิดที่มีผลจากการเกิดความเครียดจากสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเลี้ยงดูและคัดเลือกพันธุ์โคได้

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการให้ผลผลิต และค่าเคมีโลหิตระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์แต่ละชนิดของโคขาวลำพูน

4. เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ภาพการทนทานต่อความร้อนในโคแต่ละตัวและเปรียบเทียบความทนทานต่อความร้อนระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์แต่ละชนิดของโคขาวลำพูน

5. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ความทนทานต่อความร้อนและค่าเคมีโลหิตของโคขาวลำพูน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นดัชนีคัดเลือกพันธุ์โคขาวลำพูนและเป็นแนวทางใช้ในการศึกษากับโคเนื้อพันธุ์อื่นๆ

สถิติการเปิดชม : 1,270 ครั้ง
ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 256 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th