โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130011
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
 
หัวหน้าโครงการ : สุวิมล ว่องวาณิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิมล ว่องวาณิช
หัวหน้าโครงการ
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราภรณ์ แย้มทิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1-3

2. เพื่อศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการจนสิ้นสุดโครงการหนึ่งปีของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 4

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

4. เพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายโอนความรู้ในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

5. เพื่อสังเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 3,436 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 634 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th