รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130018
ชื่อโครงการ : ปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 
หัวหน้าโครงการ : สมชาย รัตนชื่อสกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย รัตนชื่อสกุล
หัวหน้าโครงการ
ทิพย์สุรางค์ วาทิตต์พันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประเด็นเจรจาภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ย

2. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 2,924 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6,793 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400