รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130027
ชื่อโครงการ : การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-สหรัฐ และ อียู-อาเซียน
  The Analysis of Budapest Treaty in the Context of Convention on Biological Diversity and Thailand-US and EU-ASEAN FTA
หัวหน้าโครงการ : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
หัวหน้าโครงการ
เริงชัย ตันสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบของการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ว่าด้วยการยอมรับระหว่างประเทศในการฝากจุลินทรีย์สำหรับรองรับขั้นตอนการจดสิทธิบัตร ในประเด็น (1) การวิจัย (2) การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในจุลินทรีย์ และ (3) ความสัมพันธ์ของสนธิสัญญานี้กับหลักการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ หลักการตระหนักในสิทธิของชุมชนท้องถิ่น และหลักอธิปไตยของประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

2) จัดทำข้อสังเกตและประเด็นที่น่าห่วงใย ต่อการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ และข้อเสนอการวางแผนล่วงหน้าเพื่อการเจรจาเอฟทีเอระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา และอียู-อาเซียน

สถิติการเปิดชม : 2,417 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 312 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400