รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130028
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
  Analysis on International Regime on Access and Benefit Sharing to Genetic Resources under Convention of Biological Diversity and Proposal for Thailand
หัวหน้าโครงการ : สมชาย รัตนชื่อสกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย รัตนชื่อสกุล
หัวหน้าโครงการ
ทิพย์สุรางค์ วาทิตต์พันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์พชา ปิยะเกศิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาข้อเสนอระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศต่างๆ ที่เสนอในเวทีประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบของมาตรการต่างๆ ต่อกฎหมายภายใน และการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย โดยพิจารณาทั้งในมิติที่ประเทศไทยเป็นผู้จัดหา (Providers) และผู้ใช้ (Users) ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ จุดยืน และท่าทีของประเทศไทยในการเจรจา

2. จัดทำข้อเสนอสำหรับการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับผลกระทบ และการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 2,015 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 263 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400