รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130039
ชื่อโครงการ : โครงการนำร่อง "ศูนย์สังเกตการณ์ภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการเรียนรู้"
  Center for research-based learning on Global Environment Observation (CGEO)
หัวหน้าโครงการ : ฉันทนา เชาว์ปรีชา
ทีมวิจัย :
ฉันทนา เชาว์ปรีชา
หัวหน้าโครงการ
ชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชยการ คีรีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทยา วิมลถนอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. จัดตั้งศูนย์สังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูล โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีรับสัญญานในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค

2. เป็นแหล่งข้อมูลภาวะการเปลี่ยนแปลงโลก และข้อมูลดาราศาสตร์ ซึ่งสามารถให้บริการ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้นำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยภายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

3. สร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ระดับเยาวชน ให้มีความสามารถเป็นวิทยากร

4. ฝึกเยาวชนให้มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

5. จัดกิจกรรมเป็นตัวอย่างและกระตุ้นสังคม เมื่อมีปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 3,688 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 438 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400