รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5150002
ชื่อโครงการ : การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากสวนเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย
  Selection of High Rubber Yeild form Farmer'sRubber Plantation in Souther Thailand
หัวหน้าโครงการ : จรัสศรี นวลศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จรัสศรี นวลศรี
หัวหน้าโครงการ
สายัณห์ สดุดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิบรอเฮม ยีดำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจและคัดเลือกพันธุ์ยางพาราจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ เฉพาะพันธุ์ใหม่ ที่อาจเกิดจากการผสมข้ามตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลผลิตน้ำยาง การตอบสนองทางสรีรวิทยา ต่างๆ สรีรวิทยาของน้ำยาง และการประเมินสายพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

2. เพื่อรวบรวมพันธุ์ดีสำหรับเป็นแหล่ง germplasm ของยางพารา เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์ รวมถึงเป็นฐานในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 1,654 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 397 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400