รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5150030
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา (IRVE) ปี 2551
 
หัวหน้าโครงการ : กอบบุญ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กอบบุญ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของครูโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องมือให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของครู

2. สนับสนุนให้ครูและนักศึกษา เข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการหรือชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เช่น ใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทั้งสภาพการทำงาน จริงและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ

สถิติการเปิดชม : 2,051 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาความสามารถการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏและอาชีวศึกษา (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 197 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400