รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5150079
ชื่อโครงการ : วิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ABC-PUS) ประจำปี 2551
  Area Based Collaborative Reserch for Undergraduate Students (ABC-PUS)
หัวหน้าโครงการ : กอบบุญ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กอบบุญ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาให้ทุนระดับปริญญาตรีที่มีโจทย์วิจัยมาจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นโจทย์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่โดยให้ทุนปริญญาตรี 80 ทุน

2. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านทางผู้ประสานงานวิจัยหรือผู้จัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโครงการ

สถิติการเปิดชม : 1,457 ครั้ง
ชุดโครงการ : พัฒนาความสามารถการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏและอาชีวศึกษา (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 405 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400