รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190001
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลกระทบการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลไกการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ : เต็มดวง ตรีธัญญพงศ์
ทีมวิจัย :
เต็มดวง ตรีธัญญพงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้การสนับสนุน

ของ สกว. ผ่านกระบวนการเรยนรู้แบบเสริมพลังของผู้บริหารงานวิจัย

2.เพื่อให้ได้แนวทางการบูรณาการงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเดิมให้เป็นกลไกหนึ่งภายใต้สำนักงาน

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสถิติการเปิดชม : 1,363 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 331 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400