รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190003
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : ปรีชา อุยตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปรีชา อุยตระกูล
หัวหน้าโครงการ
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอกรัตน์ เอกศาสตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชชยา ทรงเสี่ยงไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธี กีรติอุไร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู้จัดการงานวิจัย โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง

2. เพื่อสร้างระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ อันเป็นฐานในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่งอย่างต่อเนื่อง

สถิติการเปิดชม : 1,442 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 101 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400