รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190007
ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว.ให้ทุนสนับสนุน
 
หัวหน้าโครงการ : ธงชัย พรรณสวัสดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธงชัย พรรณสวัสดิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยของชุดโครงการทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว.ให้ทุนสนับสนุน 2.เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 3.เพื่อสรุปบทเรียนสำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยของ สกว.ในโอกาสต่อไป 4.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ สกว.
สถิติการเปิดชม : 1,948 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 322 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400