รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190008
ชื่อโครงการ : โครงการประเมินโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
 
หัวหน้าโครงการ : เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อติดตามผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนที่ได้มีการส่งงานตี่อ สกว.เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนความก้าวหน้าและความต่อเนื่องของโครงการระยะสั้นและระยะยาว 2.เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผลกระทบที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธ์ดผยแพร่ข้อมูล การนำเป็นบทเรียนและบูรณาการกับกิจกรรมด้านอื่นของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3.เพื่อหาข้อสรุปของคุณค่าหรือความคุ้มค่าของการลงทุนสนับสนุนโครงการของการลงทุนและวิเคราะห์หาบทเรียนจากการสนับสนุนดังกล่าว 4.เพื่อเสนิแนะเชิงนโยบายและการดำเนินงานต่อ สกว.ในการสนับสนุนโครงงานวิจัยในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 2,054 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 412 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400