รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190010
ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ IRPUS
 
หัวหน้าโครงการ : ปทีป เมธาคุณวุฒิ
ทีมวิจัย :
ปทีป เมธาคุณวุฒิ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามและประเมินการดำเนินงานของชุดโครงการ IRPUS ที่เกี่ยวกับ

1.1 การพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีความพร้อมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม

1.2 ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นแกนนำ

1.3 ผลผลิตของนักศึกษาจากโครงการได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอด หรือจดลิขสิทธิ์

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตหรือผลงานของนักศึกษา และที่เกิดจากความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

3. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคที่นำไปสู่การพัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มีต่อประชาชน ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เกี่ยวกับชุดโครงการ IRPUS ในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 1,809 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 204 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400