รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190011
ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 
หัวหน้าโครงการ : อมเรศ ภูมิรัตน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อมเรศ ภูมิรัตน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล

3. เพื่อช่วยประหยัดเงินตราในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ

4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย และสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สถิติการเปิดชม : 1,974 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 281 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400