รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190012
ชื่อโครงการ : การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการการปฏิรูปสื่อ
 
หัวหน้าโครงการ : สมชัย ศรีสุทธิยากร
ทีมวิจัย :
สมชัย ศรีสุทธิยากร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลลัพธ์ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย การปฏิรูประบบสื่อ

2) เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการจากผลลัพธ์และผลกระทบ

3) เพื่อสรุปบทเรียนสำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการของ สกว.ในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 1,754 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 423 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400