รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190016
ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยท้องถิ่นที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
 
หัวหน้าโครงการ : วันชัย ธรรมสัจการ
ทีมวิจัย :
วันชัย ธรรมสัจการ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และกระทบ การดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2550

2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและ ปัจจัยอุปสรรคที่นำไปสู่การพัฒนาผลผลิตของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าและความต่อเนื่องของโครงการ รวมถึงสาเหตุที่เป็นปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยอุปสรรคต่อการเกิดขึ้นของผลลัพธ์และกระทบที่จะมีต่อชุมชน สาธารณชนและองค์กรต่างๆ

3. เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และยั่งยืนของการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชน

4. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีต่อชุมชน สาธารณชน และองค์กรต่างๆ

5. เพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สถิติการเปิดชม : 2,472 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 449 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400