รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190018
ชื่อโครงการ : การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า
 
หัวหน้าโครงการ : สุทัศน์ ฟู่เจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุทัศน์ ฟู่เจริญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจะประเมินผลงานทางวิชาการทั้งส่วนที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

ค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า

2. เพื่อจะประเมินผลกระทบเบื้องต้นของโครงการฯ ทั้งในเชิงการป้องกัน การรักษา

ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งในแง่ของนโยบายและการนำไปปฏิบัติสถิติการเปิดชม : 1,642 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 152 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400