รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190024
ชื่อโครงการ : การสนับสนุนผู้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการ ABC-PUS/MAG
 
หัวหน้าโครงการ : กอบบุญ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กอบบุญ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุนระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านทางผู้ประสานงานวิจัยหรือผู้จัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโครงการ ABC-PUS/MAG ปี 2551
สถิติการเปิดชม : 2,161 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 108 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400