รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG51H0007
ชื่อโครงการ : วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานข่าวสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์ ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : สุชาดา จักรพิสุทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุชาดา จักรพิสุทธิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างกลไกกลางในการประสานความสนับสนุนด้านต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการรายงานข่าวเชิงสืบสวน

ในสื่อหนังสือพิมพ์ระดับประเทศ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

2. เพื่อให้เกิดชุดความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบของข่าวสืบสวน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้บริโภค

ข่าวสาร และผลกระทบเชิงนโยบาย / สังคม สำหรับการแก้ไขและพัฒนาต่อไป

3. เพื่อเป็นการจัดวางและพัฒนากลไกหรือแนวทางการก่อเกิดวัฒนธรรมการเสนอข่าวเชิงสืบสวนอย่างต่อ

เนื่องยั่งยืนในสื่อหนังสือพิมพ์

สถิติการเปิดชม : 1,614 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 64 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400