รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5220034
ชื่อโครงการ : การพัฒนากายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท
  Physical Development and Value Creation of Tourist Image-Based Destinations, Chinat Province
หัวหน้าโครงการ : สยามล ชัยรัตนอุดมกุล
ทีมวิจัย :
สยามล ชัยรัตนอุดมกุล
หัวหน้าโครงการ
วิลาศ เทพทา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินศักยภาพด้านกายภาพและปัจจัยทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยวหลักทั้ง 5 แหล่งของจังหวัดชัยนาท

2. เพื่อประเมินและสร้างแนวทางการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวหลักทั้ง 5 แหล่งของจังหวัดชัยนาทในมุมมองของชุมชนและนักท่องเที่ยว

3. เพื่อสร้างแผนพัฒนาด้านกายภาพและการเพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวหลักทั้ง 5 แหล่งของจังหวัดชัยนาทที่สอดคล้องกับหลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและสภาพแวดล้อมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคี

สถิติการเปิดชม : 2,665 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ชัยนาท (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,194 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400