โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5230003
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตัว ของระบบเกษตรและสังคมเกษตรกรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไร่-นาในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล
  The Study on Risk, Vulnerability and Adaptation of Agriculture System and Rain-fed Farmer sub-sectors to Impact of Climate and Socio-Econmic Change: Case study in Chi-Mun river basin
หัวหน้าโครงการ : วิเชียร เกิดสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิเชียร เกิดสุข
หัวหน้าโครงการ
ศุภกร ชินวรรโณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรวิไล ไทรโพธิ์ทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำตัวกำหนด (determinants) และดัชนีชี้วัด (indicators) ที่จะใช้วัดความเสี่ยง ขีดความสามารถในการรับมือ และความเปราะบางของระบบเกษตรพืชไร่-นาและกลุ่มเกษตรกร และทำการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของระบบเกษตรพืชไร่-นา และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล

2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของระบบเกษตรพืชไร่-นาและกลุ่มเกษตรกรในปัจจุบันและอนาคตภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคม

สถิติการเปิดชม : 612 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 69 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th