รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5240016
ชื่อโครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ระยะที่ ๒ จังหวัดยโสธร
 
หัวหน้าโครงการ : สุรศักดิ์ ไชยรักษ์
ทีมวิจัย :
สุรศักดิ์ ไชยรักษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ในตำบลที่มีข้อมูลและมีกิจกรรมดำเนินงาน(สกว.) 2.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมในวิถีพอเพียงในชุมชนตำบลที่มีข้อมูลบัญชีครัวเรือน(สกว.) 3.เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนในชุมชนตำบลที่ยังไม่มีข้อมูลบัญชีรับจ่าย (จังหวัด)
สถิติการเปิดชม : 1,569 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 466 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400