รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5240026
ชื่อโครงการ : ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : บรรเจต นะแส : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
บรรเจต นะแส
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อหนุนเสริมการดำเนินการให้กับพื้นที่ตำบลในด้านการจัดการข้อมูลที่ได้มีการดำเนินการมาแล้วในระยะแรก ได้แก่ การดำเนินการจัดเก็บเพิ่มเติมการจัดทำบัญชีครัวเรือน อย่างมีระบบและการพัฒนากลไกอาสาสมัครในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจต่อทิศทางการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเพื่อสนองตอบต่อโจทย์ ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในระดับต่างๆได้อย่างมีความเข้าใจและมีการนำเสนอตัวอย่างที่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่/ต่าง พื้นที่ได้ 2.เพื่อยกระดับการเรียนรู้เชื่อมโยงประเด็นปัญหาในพื้นที่ได้มีการเชื่อมโยงสร้างกระบวนการเรียนรู้ใช้เครื่องมือชุมชน มาสนับสนุนในด้านการจัดเวทีสังเคราะห์ วิเคราะห์ร่วมกันอย่างรอบด้านและนำไปสู่ การค้นหาแนวทางในการทำงาน การเห็นรูปธรรมนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้ได้และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
สถิติการเปิดชม : 679 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400