รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5250053
ชื่อโครงการ : วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 5 จังหวัดใต้ : กรณีอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
หัวหน้าโครงการ : ดำรงชัย ทองนุ่น
ทีมวิจัย :
ดำรงชัย ทองนุ่น
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาการจัดการระบบฐานข้อมูลระดับครัวเรือนชุมชนตำบลในพื้นที่ศึกษาให้สามารถนำระบบฐานข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

2 เพื่อค้นหาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการขยายผลการจัดการข้อมูลระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล รองรับระบบสนับสนุนการตัดสินในการพัฒนาพื้นที่ ตำบลเป้าหมาย

3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตำบลและเครือข่ายศูนย์ข้อมูลตำบล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ นำไปสู่การบูรณาการข้อมูลเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด

4 เพื่อนำสารสนเทศที่เกิดจากฐานข้อมูลครัวเรือน ชุมชน และตำบลไปจัดการเรียนรู้ภายในตำบล สร้างองค์ความรู้ ขยายผลข้อมูลสู่การพัฒนาเกิดประโยชน์ในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง
สถิติการเปิดชม : 1,116 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 120 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400