โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG52H0005
ชื่อโครงการ : 100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
  100 Key Documents on Thai History
หัวหน้าโครงการ : วินัย พงศ์ศรีเพียร
ทีมวิจัย :
วินัย พงศ์ศรีเพียร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเอกสารประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านการคัดสรรว่าสำคัญที่สุด 100 เรื่อง และศึกษาวิเคราะห์เอกสารชั้นต้นเหล่านั้นอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ

2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเชิงสหสาขาของนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่

3 เพื่อผลิตผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพในระดับที่อ้างอิงได้โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ

4 เพื่อให้ผลงานวิจัยของโครงการเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนไทยสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทยผ่านหลักฐานเอกสารชั้นต้น

5 เพื่อแสดงให้เห็นว่า การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้โดยผ่านข้อตกลงในการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการวิจัยนี้กับศูนย์เทคโยโลยีทางการศึกษา (สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา) และสำนักมาตรฐานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สถิติการเปิดชม : 2,166 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3,100 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th