รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG52L0016
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ตามหลักศาสนาอิสลาม (วากัฟ) ในประเทศมาเลเซีย: กรณีศึกษาการทำงานของสำนักงานศาสนาอิสลามและขนบธรรมเนียมมลายู เมืองอลอร์สตาร์ รัฐเกดาห์
  The Administration of Wakaf in Malaysia: A Case study for Majlis Agama Islam, Alor Setar, Kedah, Malaysia
หัวหน้าโครงการ : บะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ
ทีมวิจัย :
บะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินสาธารณประโยชน์แบบสมัยใหม่ของสำนักงานศาสนาอิสลามและขนบธรรมเนียมมลายูในเมืองอลอร์สตาร์ รัฐเกดะห์ โดยทำการศึกษาถึงนโยบาย วิธีการได้มาของทรัพย์สิน รูปแบบของการจัดการ และประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินสาธารณประโยชน์

2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเชิงบริหารจัดการทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ในอนาคต โดยเน้นศึกษาด้านวิธีการได้มาของทรัพย์สิน รูปแบบการบริหารจัดการ และประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินสาธารณประโยชน์สถิติการเปิดชม : 1,240 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 174 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400