รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5310002
ชื่อโครงการ : นโยบายการพัฒนารัฐปีนังและเกาะลังกาวีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามแผนวิสัยทัศน์ 2020 ค.ศ. 1991 - 2009
  Development Policy of Penang and Langkawi for Tourism Promotion According to the Vision 2020 (1991 - 2009 A.D.)
หัวหน้าโครงการ : ศุภการ สิริไพศาล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศุภการ สิริไพศาล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและข้อมูลพื้นฐานปัจจุบันของรัฐปีนังและเกาะลังกาวีของมาเลเซีย

2. เพื่อศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่รัฐปีนังและเกาะลังกาวีตามแผนวิสัยทัศน์ 2020 ของรัฐบาลมาเลเซีย

3. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของรัฐบาลมาเลเซียในการพัฒนาพื้นที่รัฐปีนังและเกาะลังกาวีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

4. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านบวกและลบ รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่รัฐปีนังและเกาะลังกาวีตามแผนวิสัยทัศน์ 2020

5. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่มีลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศมาเลเซีย

สถิติการเปิดชม : 3,396 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 861 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400