รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5320009
ชื่อโครงการ : ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างสุขภาวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ สุขรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทวีศักดิ์ สุขรัตน์
หัวหน้าโครงการ
อารีย์ คงแจ่ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการในการยกระดับการเรียนรู้ของชุมชนจากข้อมูลบัญชีครัวเรือน และข้อมูลเชิงประเด็นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนเป้าหมาย

2. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือและค้นหาเครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนและสร้างทีมงานที่เข้มแข็งระดับตำบล

3. เพื่อสร้างรูปธรรมของการยกระดับการเรียนรู้และการแก้ปัญหาของชุมชน

สถิติการเปิดชม : 2,538 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 404 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400