โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5330021
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  Potential to Strengthen Local Government and Network on Chemical and Hazardous Waste Management: A Case Study of Amphoe Kaengkhoi, Saraburi Province
หัวหน้าโครงการ : วรรณี พฤฒิถาวร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรรณี พฤฒิถาวร
หัวหน้าโครงการ
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันติ สิทธิเลิศพิศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัทมาวรรณ คุณประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวิทย์ จันทวรรณโณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ส.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาความสามารถของ อปท. ในการดำเนินงานภารกิจด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายตามที่ได้มีการกระจายอำนาจมาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติ เครื่องมือและบุคลากร ของ อปท.แต่ละระดับ

2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ อปท. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับระดับปฏิบัติงานในพื้นที่และสามารถติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีและหรือของเสียอันตราย

3.ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนตัวอย่างเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. โดยมุ่งการจัดทำกิจรรมการจัดการขยะและคัดแยกขยะที่เป็นของเสียอันตรายในชุมชน

สถิติการเปิดชม : 1,615 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 311 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th