รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340006
ชื่อโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
 
หัวหน้าโครงการ : วสุ อมฤตสุทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วสุ อมฤตสุทธิ์
หัวหน้าโครงการ
นรินทร บุญพราหมณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รักเกียรติ แสนประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทศพร สาธรวิศิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในการรวบรวมข้อมูลในชุมชน นำมาวิเคราะห์ประมวลผล สะท้อนภาพของแต่ละชุมชน (ตำบล) ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานระดับอำเภอและจังหวัด ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ

2) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ของแต่ละชุมชน โดยมุ่งให้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น สามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารและจัดการทรัพยากร

3) เพื่อบูรณาการข้อมูลจากการศึกษาวิจัยโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ให้สามารถขยายผลในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

สถิติการเปิดชม : 4,393 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) (53 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,834 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400