รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340023
ชื่อโครงการ : เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : ธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
ทีมวิจัย :
ณัฐพร ชโลธร
หัวหน้าโครงการ
ธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
หัวหน้าโครงการ
บุญเกิด ภานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์ "ข้าวเกิดบุญ" ให้อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจข้าวหอมมะลิของเครือข่ายฯภายใต้โซ่อุปทาน

3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการรักษามาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
สถิติการเปิดชม : 2,543 ครั้ง
ชุดโครงการ : วิจัยด้านสหกรณ์ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 365 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400