รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340042
ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน
  Living Museum in Mae Hong Son City
หัวหน้าโครงการ : ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : ด้านการวิจัย

1) เพื่อให้ได้แนวทาง เครื่องมือและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนเมือง สถาบันการศึกษา (เยาวชน) และหน่วยงานท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

2) เพื่อให้ได้ต้นแบบการจัดการเมืองวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการความรู้ เครือข่าย ทุน โดยใช้กระบวนการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นเครื่องมือ และข้อวิเคราะห์ในการอนุรักษ์และพัฒนาให้ทั้งเมืองและผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

3) เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่จะสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้านการพัฒนา

1) แผนการดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน และแผนการดำเนินงานสำหรับภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่

2) การอนุรักษ์วิถีทางวัฒนธรรมและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอน ผ่านกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

3) ภาคีในพื้นที่เกิดสำนึกและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นทุนเดิมของท้องถิ่นและร่วมขับเคลื่อนการสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

สถิติการเปิดชม : 1,869 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 417 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400