รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350004
ชื่อโครงการ : การประยุกต์ใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ในการทดสอบการก่อตัวและทำนายค่ากำลังอัดของคอนกรีต
  Application of Ultrasonic Pulse to Test Concrete Setting Time and Predict Compressive Strength
หัวหน้าโครงการ : ปิติ สุคนธสุขกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิติ สุคนธสุขกุล
หัวหน้าโครงการ
สมิตร ส่งพิริยะกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วของคลื่นอัลตราโซนิกส์ในคอนกรีตประเภทต่างๆ ขณะก่อตัว

2 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วของคลื่นอัลตราโซนิกส์ของคอนกรีตในสภาวะสดกับค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตแข็งตัวที่ 28 วัน

3 เพื่อส่งเสริมการวิจัย การทดสอบแบบไม่ทำลายในคอนกรีต และการใช้งาน

สถิติการเปิดชม : 1,646 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 223 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400