รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350005
ชื่อโครงการ : การแยกขยะชุมชนที่ย่อยขนาดชนิดเบาในฟลูอิไดซ์เบดแบบก๊าซ-ของแข็ง
  Separation of Shredded Municipal Bulky Waste by Gas- solid Fluidized Bed
หัวหน้าโครงการ : ธราพงษ์ วิทิตศานต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธราพงษ์ วิทิตศานต์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 ออกแบบระบบการแยกขยะชุมชนที่ย่อยขนาดแล้วที่เบาเพื่อให้ได้พลาสติกเป็นส่วนใหญ่

2 ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการแยกโดยใช้เทคนิคฟลูอิไดเซชัน

3 ศึกษาประสิทธิภาพของระบบขยะชุมชนที่ย่อยขนาดแล้วที่เบาเมื่อใช้กับวัสดุจริงจากโครงการนำร่องฯ

สถิติการเปิดชม : 1,981 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 547 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400