รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350012
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความรู้เพื่อเสริมขีดความสามารถนักวิจัยท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายจัดการระบบข้อมูลตำบลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
 
หัวหน้าโครงการ : ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
ทีมวิจัย :
ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
หัวหน้าโครงการ
ชื่น ทิพย์เพ็ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไชยา กรรไพเราะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสนับสนุนความรู้เรื่องฐานข้อมูลและโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access แก่ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ

2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง Software ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ตามโครงการฯ ให้สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3 เพื่อค้นหาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการขยายผลการจัดการข้อมูลระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล รองรับระบบสนับสนุนการตัดสินในการพัฒนาพื้นที่ ตำบลเป้าหมาย

4 เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน IT ที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกลุ่มผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปซึ่งมีความรู้ทางด้านฐานข้อมูลและโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

5 เพื่อค้นหาบทบาทและภารกิจของพี่เลี้ยงระดับตำบลในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการขยายผลการจัดการระบบข้อมูลตำบลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

6 เพื่อค้นหาการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ของการสร้างกระบวนการการจัดระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถิติการเปิดชม : 1,445 ครั้ง
ชุดโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 195 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400