โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350018
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงการเข้าถึงของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ด้วยการบูรณาการกับห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น
  Integrating the Japanese food supply chain to improve access of Thai produce into Japan
หัวหน้าโครงการ : รุธิร์ พนมยงค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รุธิร์ พนมยงค์
หัวหน้าโครงการ
อภิชาต โสภาแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

1. การประเมินปัจจัยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานของสินค้าประเภทอาหารที่ส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น ตั้งแต่ต้นทางคือการผลิต การจัดส่ง การกระจายสินค้า การส่งออกจากประเทศไทย ไปจนถึงการนำเข้า การจัดส่ง การกระจายสินค้า จนถึงผู้บริโภคปลายทางในประเทศญี่ปุ่น โดยจะบ่งชี้ถึงประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของอุตสาหกรรม

2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบายส่งเสริมการส่งออก สนับสนุนยุทธศาสตร์ ครัวไทยครัวโลก และยุทธศาสตร์ Made by Japan ให้กับภาครัฐทั้งของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินการที่เหมาะสม ตาม

บริทบที่ทางญี่ปุ่นที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งให้มีความเข้าใจและสามารถบูรณาการสินค้าและกระบวนการทางธุรกิจของตนเอง เข้ากับห่วงโซ่อุปทานของสินค้าประเภทอาหารในญี่ปุ่นวัตถุประสงค์ย่อย มีดังนี้1. เพื่อให้เข้าใจถึงข้อปฏิบัติของกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ และกิจกรรมการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องของสินค้าประเภทอาหาร ที่นำเข้าจากประเทศไทย ในประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นการศึกษาตั้งแต่การรับสินค้าเข้า ณ ท่าเรือ จนไปถึงผู้บริโภค

2. เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ และสามารถบ่งชี้ระบบและช่องทางด้านโลจิสติกส์ ของสินค้าประเภทอาหาร ที่นำเข้าจากประเทศไทย ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ผู้ผลิตขั้นต้นในประเทศไทย ไปจนถึงผู้บริโภคในญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาแนวทางในการลดอุปสรรคและเพื่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย

3. เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าชาวญี่ปุ่น ต่อสินค้าของไทย

4. เพื่อบ่งชี้สินค้าหลักของไทย และจำลอง พยากรณ์ผลประโยชน์จากการปรับปรุงการเข้าถึงฯ

5. เพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และมาตรฐาน ต่างๆ ตามความต้องการของทางญี่ปุ่น รวมถึงการกำหนดนโยบายของภาครัฐ ในสินค้าตัวอย่างที่ศึกษา

6. เพื่อพัฒนาตัวแบบการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น ของอาหารไทยในตลาดญี่ปุ่น

สถิติการเปิดชม : 4,437 ครั้ง
ชุดโครงการ : logistic (47 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,268 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th