โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350045
ชื่อโครงการ : การศึกษาข้อมูลคติชนวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
หัวหน้าโครงการ : กันยารัตน์ พรหมวิเศษ
ทีมวิจัย :
กันยารัตน์ พรหมวิเศษ
หัวหน้าโครงการ
บุญฤกษ์ บุญคง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรินทร์ จันทร์ส่องแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติยา ปลอดแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม และจัดระบบฐานข้อมูลทางคติชนวิทยาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ

2.2 เพื่อค้นหาแนวทางในการบูรณาการคติชนวิทยา กับการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

2.3 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของคติชนวิทยาประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถิติการเปิดชม : 3,039 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,241 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th