โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5350048
ชื่อโครงการ : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์
 
หัวหน้าโครงการ : พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
ทีมวิจัย :
พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
หัวหน้าโครงการ
ช่อลัดดา พรหมดนตรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑารัตน์ ธาราทิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกานดา เทพสุวรรณชนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนายุ ภู่วิทยาธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เปรมกมล ปิยะทัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สินีนาท โชคดำเกิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมลวรรณ เหล่ายัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณกันต์ สมเกื้อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุมาน จันทวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นินธนา เอี่ยมสะอาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงลักษณ์ ผุดเผือก
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิศร สังข์คร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและเงื่อนไขที่ส่งเสริมกระบวนการท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism)

2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3. เพื่อศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (Voluntary Tourism)

4.เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 3,214 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (146 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,340 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th