รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5390002
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
หัวหน้าโครงการ : มาลี หมวกกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มาลี หมวกกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความสามารถตามความต้องการของธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
สถิติการเปิดชม : 2,659 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาหาร (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 961 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400