รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5390006
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารอีสานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
 
หัวหน้าโครงการ : ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 5.1 เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารในท้องถิ่นทั้งห่วงโซ่อุปทานจังหวัดอุดรธานี

5.2 เพื่อศึกษาลักษณะความสามารถของนักศึกษาที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพธุรกิจอาหารอีสานเพื่อสุขภาพ

5.3 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้นักศึกษามีความสามารถการประกอบอาชีพธุรกิจอาหารอีสานเพื่อสุขภาพของจังหวัดอุดรธานี

สถิติการเปิดชม : 2,724 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาหาร (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 661 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400