รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5390010
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร(Food Business Entrepreneur) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
หัวหน้าโครงการ : สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
ทีมวิจัย :
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนธุรกิจอาหาร เพื่อให้นักศึกษาไปสู่การประกอบอาชีพหรือการสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
สถิติการเปิดชม : 3,209 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาหาร (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 998 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400