รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5390012
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร กรณีการบริหารจัดการธุรกิจไข่เค็มไชยา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 
หัวหน้าโครงการ : สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาศักยภาพในการประกอบธุรกิจไข่เค็มไชยา

2. ศึกษากระบวนการด้านการตลาดธุรกิจไข่เค็มไชยา

3. ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา

สถิติการเปิดชม : 4,842 ครั้ง
ชุดโครงการ : อาหาร (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,004 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400