รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5390017
ชื่อโครงการ : ความเป็นไปได้ทางการตลาดและทางวิทยาศาสตร์ของการประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีในประเทศไทย
  Marketing and Scientific Feasibility of Index-based Insurance for Rice Crop in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (14 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
ชาตรี ปรีดาอนันทสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุรพร รักษ์งาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจิตรา สงวนสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : ทดลองใช้และประเมินตัวแบบของการประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีที่ได้จากโครงการวิจัยระยะที่ 1 ในจังหวัดกำแพงเพชร

2. สร้างตัวแบบของการประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีในระดับภูมิภาคและขยายผลการทดลองใช้ตัวแบบฯไปยังภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 14 จังหวัด

สถิติการเปิดชม : 1,170 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนล่าง (25 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 133 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400