รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG53O0010
ชื่อโครงการ : การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  Capability Enhancement of Wild land Fire Management and Development of Disaster Database System in Maehongson Province
หัวหน้าโครงการ : ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (14 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด ในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัยระยะที่ 1 มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปัญหาและผลกระทบของการเผาไฟในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม

2) ศึกษาระบบข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทการทำงานในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เพื่อการจัดการปัญหาและผลกระทบของการเผาไฟในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านภัยธรรมชาติด้านอื่น ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปเชื่อมต่อกับระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัยระยะที่ 1 และ/หรืองานในส่วนอื่น ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติการเปิดชม : 2,129 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 471 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400