รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5410002
ชื่อโครงการ : บรรษัทข้ามชาติจีนในลาวและเวียดนาม
 
หัวหน้าโครงการ : พิทยา สุวคันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิทยา สุวคันธ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 8 พ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการลงทุน รูปแบบการลงทุน และประเภทกิจการ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติจีนใน สปป.ลาว และเวียดนาม 2. เพื่อศึกาาปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติจีนในสปป,ลาวและเวียดนาม 3. เพื่อศึกษาว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติจีนมีผลกระทบต่อสปป,ลาว เวียดนามและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างไร
สถิติการเปิดชม : 3,042 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 826 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400